Instrukcja przyłączenia nowych odbiorców do sieci

 

Etap 1 – Złożenie Wniosku

Aby przyłączyć się do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy:

1. Dostarczyć do Iławskich Wodociągów Sp. z o.o. wypełniony Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej 

          (druk wniosku dostępny jest TUTAJ)

2. Wniosek można złożyć:

Do wniosku należy załączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłączy w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu zaleca się by został on sporządzony na mapie zasadniczej – załącznik obowiązkowy !!!

Termin wydania przez Spółkę warunków przyłączenia wynosi:

 • 21 dni w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym w zabudowie zagrodowej,

 • 45 dni w pozostałych przypadkach

licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku.

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku Spółka poinformuje pisemnie lub mailowo Wnioskodawcę o potrzebie jego uzupełnienia. Do w/w terminów nie wlicza się czasu na uzupełnienie wniosku z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci lub z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.

Usługa wydania warunków przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej jest bezpłatna.

 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


Etap 2 – Sporządzenie planu sytuacyjnego

Inwestor sporządza Plan Sytuacyjny, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12 - uwzględniając warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne upoważniające podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci lub inny podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do wykonania przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z tym planem. Uzyskanie „Planu Sytuacyjnego” jest obowiązkiem Inwestora.

Zaleca się, aby plan sytuacyjny zawierał: długość, średnicę i materiał przewodu, projektowane uzbrojenie, numerację  urządzeń, granice nieruchomości z numerami ewidencyjnymi działek, czytelną legendę oraz istotne domiary.

„Plan Sytuacyjny” należy wykonać na aktualnej mapie zasadniczej zachowując jego maksymalną czytelność. Załącznikami do Planu Sytuacyjnego mogą być:

 • profile podłużne zawierające: rzędne osi lub dna, zagłębienie, spadki i długości, średnicę i materiał przewodu, naniesione występujące kolizje oraz projektowane uzbrojenie, załamania trasy;

 • niezbędne decyzje, zgody i uzgodnienia;

 • karty charakterystyki dobranych urządzeń;

 

Wskazane jest sporządzenie „Planu Sytuacyjnego” przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności.

Informacje dodatkowe:

Aktualną mapę zasadniczą można nabyć w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego  przy ul. Generała Władysława Andersa 2a w Iławie.

 


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


Etap 3  Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy przyłączy

 

Min. 14 dni przed przystąpieniem do wykonania przyłączy należy złożyć wniosek ” Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy przyłącza ” (druk wniosku dostępny jest TUTAJ) do  Iławskich Wodociągów Sp. z o.o. wraz ze sporządzonym  planem sytuacyjnym wykorzystując jedną z następujących form:

 1. pocztą na adres:
  Iławskie Wodociągi Sp. z o.o.
  ul. Wodna 2
  14-202 Ilawa

 2. elektronicznie na adres: d.techniczny@ilawskiewodociagi.pl lub biuro@ilawskiewodociagi.pl  

Stwierdzenie przez Spółkę, że sporządzony plan sytuacyjny uwzględnia wydane warunki przyłączenia do sieci, upoważnia podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci lub inny podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do wykonania przyłączy zgodnie z tym planem.

Włączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy wykonać wyłącznie pod nadzorem pracowników Iławskich Wodociągów Sp. z o.o.

w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00, po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu pod tel. 89 644 94 81 lub 89 644 31 31 lub 89 644 31 32.

 

 

Uwaga:

Istnieje możliwość skorzystania z usług Spółki w zakresie wykonania robót budowy przyłączy  – tel. kontaktowy 89 644 94 81 lub 89 644 31 31.

 

 

 


 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


Etap 4   Zgłoszenie przyłączy do odbioru

 

W celu dokonania odbioru przyłączy :

 1. Klient (Inwestor) lub Wykonawca w imieniu Klienta, z 3-dniowym wyprzedzeniem zobowiązany jest umówić się na częściowy odbiór przyłączy w stanie odkrytym (przed zasypaniem). Kontakt pod numerem telefonu:  89 644 31 31 lub  email: d.techniczny@ilawskiewodociagi.pl.

 2. Zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej przyłączy.

 3. Dokonać zgłoszenia do odbioru końcowego przyłączy ( wniosek do pobrania jest TUTAJ ) załączając: 

 • aktualne warunki przyłączenia do sieci wydane przez „IW” Sp. z o.o.

 • geodezyjną dokumentację powykonawczą w wersji papierowej  i w wersji elektronicznej jako plik CAD (DXF) należy przesłać na adres e-mail: d.techniczny@ilawskiewodociagi.pl;

 • protokół z przeprowadzonej próby szczelności przyłącza wodociągowego;

 • oświadczenie o wbudowaniu materiałów posiadających atesty;

 • dokumentację zdjęciową z realizacji przyłączy ( miejsce włączenia, ułożenie przewodu, podejścia wodomierzowego, studni rewizyjnej ).

 1. Po dokonaniu odbioru końcowego zostaje sporządzony protokół odbioru przyłączy i  przekazany dla Inwestora.

 

 


———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


Etap 5  Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wody i/lub odprowadzenie ścieków

 

 1. Po pozytywnym odbiorze technicznym wybudowanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego Inwestor zobowiązany jest złożyć Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (druk wniosku dostępny jest TUTAJ )

 2. Umowa zostanie podpisana z osobą posiadającą tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 3. Po podpisaniu umowy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokona montażu wodomierza głównego w nieruchomości odbiorcy usług, po czym Inwestor będzie mógł korzystać z wykonanych przyłączy.

 

Usługa wykonania montażu wodomierza głównego w nieruchomości odbiorcy usług jest bezpłatna.