04
KWI 2024

Zapytanie cenowe na sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i kosztorysów inwestorskich, dokumentacji środowiskowej

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i kosztorysów inwestorskich, dokumentacji środowiskowej, zwanych dokumentacją, służącą do opisu przedmiotu zamówienia dla zadania pn.:

 

„Budowa nowej studni głębinowej oraz likwidacja istniejącej studni głębinowej na terenie ujęcia wody w Iławie"

 

wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Ruchu Zakładu i Nadzoru Geologicznego podczas realizacji robot geologicznych oraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji umożliwiających realizację.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania.

 

Aktualizacja: Zawiadomienie o wyniku postępowania

Aktualizacja 24-04-2024 : Unieważnienie postępowania