Fundusz Spójności

Dnia 16 września 2016 Zarząd Spółki Iławskie Wodociągi, jako Beneficjent, podpisał umowę o dofinansowanie na projekt pn. „Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Iława” z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt realizowany jest wspólnie z Gminą Miejską Iława, jako Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków. Współpraca opiera się na zawartym porozumieniu, na mocy którego strony zagwarantowały ścisłą współpracę oraz wzajemną pomoc w osiągnięciu celu jakim jest wystąpienie o środki finansowe na inwestycje w ramach POIiŚ, jak również ich pomyślną realizację i rozliczenie. Wartość projektu ogółem opiewa na kwotę 15 589 658,31 zł, wydatki kwalifikowane to 8 415 031,12 zł, natomiast wysokość dofinansowania to 7 152 776,45 zł. W ramach projektu Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. otrzymają dofinansowanie w kwocie 5 333 557,57 , dzięki któremu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  • Zakup agregatu kogeneracyjnego do produkcji energii elektrycznej i cieplnej – o wartości całkowitej  1 045 500,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi 722 500,00 zł;
  • Gospodarka osadowa – modernizacja stacji zagęszczania osadów poprzez zakup urządzenia do zagęszczania osadów – o wartości całkowitej 688 800,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi 476 000,00 zł;
  • Rozbudowa słonecznej suszarni osadów ściekowych – hala nr 2 – o wartości całkowitej 4 175 723,81 zł, z czego dofinansowanie stanowi 2 422 500,00 zł;
  • Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie monitoringu on-line w procesach oczyszczania ścieków – o wartości całkowitej 1 513 732,03 zł, z czego dofinansowanie stanowi 575 958,82 zł;
  • Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody – o wartości całkowitej 2 192 967,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi 1 136 598,75 zł;
  • Budowa wiaty do składowania osadów wysuszonych w słonecznej suszarni osadów pościekowych na oczyszczalni ścieków w Dziarnach – o wartości całkowitej 2 981 030,10 zł.

Ostatnio zakończoną inwestycją jest „Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie monitoringu on-line w procesach oczyszczania ścieków”. W trakcie zaawansowanych prac budowalnych znajduje się „Wiata do składowania osadów wysuszonych w słonecznej suszarni osadów pościekowych na oczyszczalni ścieków w Dziarnach”, której planowany termin realizacji wyznaczono na 31 grudnia 2019 r. Będzie to ostatnie zadanie w ramach całego projektu.

Gmina Miejska Iława jako podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków, otrzymując dofinansowanie w wysokości 1 819 218,88 zł, zrealizowała zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Iława:

  • Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Warsztatowej – o wartości całkowitej 286 172,62 zł, z czego dofinansowanie stanowi 181 907,33 zł;
  • Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Księżnej Dobrawy, Mieszka I i Bolesława Śmiałego – o wartości całkowitej 100 125,44 zł, z czego dofinansowanie stanowi 53 170,27 zł;
  • Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Księżnej Dobrawy – o wartości całkowitej 330 836,64 zł, z czego dofinansowanie stanowi 214 142,40 zł;
  • Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie – o wartości całkowitej 2 231 415,97 zł, z czego dofinansowanie stanowi 1 369 998,88 zł.

Wszystkie inwestycje prowadzone w ramach projektu przez Gminę Miejską Iława zostały zakończone.

 

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

a) specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci)